SanskritSanskrit Sahitye Wavanaspati viganam
Dr . H . D . Mahar+

Wanasapati vigyan vibhag, Rajeev Gaandhi Saskeeya swasasee Mahavidyalaya , Ambikapur, Sarguja, C G 497001 India.
drhdmahr@gmail.com 7987853325
Idm awsr pradanarth,mm sodh patrasysya chayanarh Ananatam abharam ch dhanyawadaha gyapitaami. Sarwe gurubrinday nmaskritwa ahm sodh patrm pathami !!!! Idam dwitiya awsram kewalm , atah xmaprarthana sahitam asmi.

SodhSarance: Mhabhagaha..!!!

  1. Sansakrit dewa bhasa prachintam vedik bhasa asti. Sampoorn bharatsya ekikrita kurwati dewwaniye nmskritwA, niwediyami.
  2. Sanskritasya sange-sange sarwe sudoor mhadweepe, sarwe bhasaye ch, Padapah , lata - ptra, puspani ch nari soundarya waranan-arth sarwatha upyoguta.
  3. Athrawa wedasya upang Yayurvedah ,Sasakrit Sahitye, Bhakti ch bhesaz vgyan varananarth vedik kale, prarambh abhawat. Uttarotrwa adhuna paryanta Wanaspati vigyan upyogit kuruwanti ch warananti.
  4. Ved, puran ,geeta, ramayam , Vkti- , ubhyo sagun- nirgun gadya- padya , padap- warnan labhate, athwa padapang sahitye upyogita.Bhumika :

Aashitwayu , Warsha-krsanam, Bhojanam , Bhajanam, cha . sarwatha sarwa kaleshu, Wansapti upyogita.

Prakritik saondaryta, Jaiw mandal posita, T-darth, Veda badanti, Wanaspatiyenamah…!!!!!Yaha sansakrit sahiyae upyogita

Prathma..$rwadhik lokpriy satipatham.Om Deo santi rapa santi rosadhaya satir.wanaspatayah santihi..ttpschat Brahma satihi..ityadi.Dwiym
Ye mohan bhasati gite swyam.ytha kalitro kalosmi. aswatth wrikshanam.

Panchmm, ramynsya sankrite uttar kandsy trtiya slok :“kund indu dr gaor. Sundr ambikaptim….!!!“ Arthat, Sweet Kml samdrsitam..on nmm siwm.

Ytha ...mud’er2..mtirbhinnnna..! T.th a padpm2 vinna. Deo padapada , dewi padpdah, hasy padptah.. nrity ch dust padpaha. .nrbhaxi daitya wriksham ekam .+ adhuna kalifoniya wane sanchar madhyame labhati..

MM Samayam samaptam mahodayaha !! , Youyam sarwebhyo namaskritwa, ahm itishri kromi.. OM Kling shah ! Jai hind..!!!

Passport

certification on Sanskrit

certificate certificate certificate certificate certificate certificate

Sanskrit Sloka by HDH Mahar

   punar” punar” pratiwarshhe  prazwalanam..
   kimwo kripa kataksh yaachak mharawanam.
   yathaapi  idm kdapi nasubham.
   karanmkim adhuna karagrihe pratipalanam